Regulament Campanie

Descrierea campaniei

Campania se desfășoară în perioada 15 Nov. 2022 – 15 Dec. 2022 ora 23:59 fiind organizată de către Explozia Serv S.R.L., numit în continuare Organizator.

Înscrierea la Campanie presupune ca participanții să completeze și să trimită datele de identificare solicitate (nume complet, email, telefon și localitate de domiciliu) prin intermediul formularelor accesibile în site-ului web https://poligon-botosani.ro.

Premiile vor fi acordate prin tragere la sorți, acestea constând în 10 sesiuni de tragere cu arma/arme de foc la alegere în valoare de 500 lei, valoarea totala a premiilor fiind de 5.000 lei.

În momentul intrării în Campanie, acceptați responsabilitatea exclusivă pentru a decide dacă participarea dvs. este legală conform oricărei jurisdicții aplicabile pentru dvs. Intrând în Campanie, dvs. sunteți  de acord cu acest regulament și cu faptul că deciziile Organizatorului sunt definitive și obligatorii în privința campaniei.

Eligibilitate

Pot participa în Campanie persoanele fizice cu vârsta de peste 18 ani împliniți la data începerii Campaniei, cu domiciliul sau resedința, chiar temporara, în România, care îndeplinesc condițiile de participare. 

La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane: 

a) prepușii (inclusiv, însă fără a se limita la angajații) Organizatorului și/sau ai Agențiilor;

b) prepușii (inclusiv, însă fără a se limita la angajați) oricăror societăți implicate în realizarea oricăror activități legate de organizarea și desfășurarea Promoției, colaboratori ai Organizatorului sau Agențiilor;

c) membrii familiilor prepușilor menționați la punctele a) – b) de mai sus (însemnând copii, părinți, soț/soție, frate/soră).

d) persoanele a căror vârstă este mai mică de 18 (optsprezece) ani împliniți până la data începerii prezentei Campanii.

Perioada și locația campaniei

Campania se desfășoară exclusiv online pe https://poligon-botosani.ro. Perioada de desfășurare a Campaniei: începând cu 15 Nov 2022 până pe data de 15 Dec. 2022, ora 23:59.

Mecanismul campaniei

Pentru a participa la Campanie, Participanții trebuie să acceseze de pe orice dispozitiv cu acces la internet website-ul https://poligon-botosani.ro (în continuare ”Website-ul”) în vederea parcurgerii procedurii de înscriere, după cum urmează:

 1. Să-și exprime consimțământul cu privire la politica de utilizare cookies. Pentru implementarea campaniei și verificarea înscrierilor, website-ul are implementat aplicații tehnice specifice (inclusiv aplicații cookie) pentru a monitoriza înscrierile participanților, cât și/sau datele cu caracter personal ale fiecărui participant, prelucrate în scopul implementării campaniei.
 2. Să-și completeze datele personale în câmpurile formularului de participare disponibil pe website (prenume, nume, număr de telefon, adresă de email) și să-și exprime acordul asupra Regulamentului Oficial, asupra Notei de Informare și prelucrare a datelor cu caracter personal și consimțământul asupra vârstei de peste 18 ani.
 3. Să acceseze butonul ”TRIMITE”, în vederea finalizării înscrierii.

Un participant unic se identifică în mecanismul automatizat de înscriere în Campanie prin datele personale înscrise în formularul de înscriere (nume, prenume, număr de telefon mobil și adresă validă de e-mail). Un participant se poate înscrie cu un singur număr de telefon și o singură adresă de email, pe întreaga perioadă a Campaniei, indiferent de cine este titularul acestora. Organizatorul își rezervă dreptul sa investigheze, putand cere date suplimentare (inclusiv copie document de identitate) în cazul în care suspectează tentative de fraudare. Pentru evitarea oricarui dubiu, situațiile/participările concluzionate de către Organizator ca tentative de frauda vor fi invalidate si nu vor putea intra în posesia unui eventual premiu.

Un participant unic (definit prin nume, prenume și adresă validă de e-mail) are dreptul la o (1) singură înscriere pe zi.

Necompletarea oricăruia dintre câmpurile obligatorii duce la imposibilitatea efectuării de înscrieri în Campanie. Completarea câmpurilor obligatorii cu informații incorecte conduce la imposibilitatea contactării consumatorului și astfel, în acest caz, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu acorda premiul respectiv participantului, prin invalidare.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a investiga si a interpreta inscrierile in Campanie; orice neregula ce poate fi clasificata ca incercare de fraudare se soldeaza cu blocarea si eliminarea definitiva a Participantului in cauza si/sau anuntarea acestuia, la latitudinea Organizatorului. Daca se constata ca un Participant a efectuat inscrieri folosind date personale  ale altui titular si este suspect de frauda, Organizatorul isi rezerva dreptul sa (i) solicite lamuriri si orice documente relevante, (ii) invalideze toate inscrierile cu care Participantul suspect de frauda s-a inscris in Campanie, (iii) blocheze, pe toata Perioada Campaniei, participările (identificate prin datele sale personale) care Participantul suspect de frauda s-a inscris in Campanie. Organizatorul isi rezerva dreptul de a invalida si de a nu livra premii acelor Participanti care incearca fraudarea Campaniei, indiferent daca numele acestora au fost facute publice sau nu.

Organizatorul direct sau prin Agenția Online nu poate fi ținut responsabil pentru situațiile generate din culpa Participantului și/sau în care, din cauza timpului limitat până la încheierea Campaniei, procedurile de verificare pentru orice situații care necesită verificarea elementelor identificatoare nu pot fi duse la bun sfârsit iar participanții implicați în verificări nu pot fi înscriși sau validați și după caz nu pot intra în baza de date pentru atribuirea premiilor disponibile la momentul respectiv.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica continutul mesajelor de raspuns/informare pe parcursul derularii prezentei Campanii promotionale, fara o notificare prealabila si fara intocmirea vreunui document aferent prezentului Regulament Oficial.

Toți participantii ale căror înscrieri sunt declarate câștigătoare pe website vor primi un e-mail automat pe adresa de e-mail furnizată prin care vor primi detalii despre premiul câștigat în cadrul Campaniei și despre procedura validare și de intrare în posesie a acestuia.

Organizatorul va publica pe website-ul https://poligon-botosani.ro numele si prenumele castigatorilor, precum și premiile câștigate de aceștia, în conformitate cu obligația impusă de lege privind campaniile publicitare, în termen 30 de zile lucrătoare de la validarea câștigătorilor, fiind astfel o etapă obligatorie pentru implementarea prezentei Campanii.

Premiile si valoarea acestora. Desemnarea castigatorilor

In cadrul Campaniei vor fi acordate 10 premii constand in contravaloarea cartuselor trase, fiecare avand o valoare totala de 500 lei. Valoarea totala a premiilor este de 5.000 lei. Desemnarea castigatorilor va fi facuta in mod aleatoriu prin extragere electronica. Extragerea va avea loc in data de 19 Decembrie 2022 si vor fi extrasi 10 castigatori.

Premiile din aceasta Campanie nu sunt transmisibille si nu pot fi inlocuite. In mod special, Organizatorul nu este responsabil pentru imposibilitatea revendicarii si a utilizarii premiilor.

Daca pe Perioada Campaniei nu se inscrie/nu participa niciun Participant sau se înscriu mai putini Participanti decat numarul premiilor, atunci premiile Campaniei  raman la dispozitia Organizatorului.

Organizatorul nu are nicio obligație, sub nici o formă sau aspect, de a suplimenta numărul premiilor sau de a le înlocui.

Daca sunt identificate cazuri de fraudare ale Campaniei, Organizatorul are dreptul de a solicita restituirea premiilor astfel castigate si de a solicita organelor competente deschiderea procedurilor de urmarire juridicara pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

Organizatorul își rezervă dreptul ca în situația în care din motive independente de el, nu poate oferi în termenul prevăzut în regulament premiul indicat ca fiind câștigat de către participant, să poată oferi ca premiu un produs similar ca funcționalitate sau din aceeași categorie de produse, având o valoare comercială echivalentă.

Orice material comunicat de catre Participanti in cadrul prezentei Campanii, sub orice forma (video, audio, text), in orice mediu (online, offline) trebuie sa respecte conditiile prezentului Regulament, reglementarile legale si bunele moravuri, sa aiba un continut decent, licit, nediscriminatoriu si relevant pentru prezenta Campanie si sa nu incalce orice drepturi, inclusiv de autor si/sau de proprietate intelectuala, a unor terte parti. Participantul este in integralitate raspunzator pentru materialele comunicate si prejudiciile cauzate prin utilizarea si/sau diseminarea ilegala/in dauna unor terti a acestora, garanteaza ca detine drepturi depline si nelimitate vizand materialele participante. In cazuri contrare, Organizatorul, la libera sa alegere, poate dispune masuri de remediere necesare precum, fara a se limita la, eliminarea din Campanie si pana la solicitarea acoperirii prejudiciilor cauzate.

Responsabilitate/Limitarea răspunderii

Organizatorul și Agențiile implicate in organizarea prezentei Campanii, nu au nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari de premii neconforme cu prezentul Regulament, sau care apar dupa termenele prevazute in prezentul Regulament Oficial.

Organizatorul Campaniei și Agențiile implicate in organizarea prezentei Campanii, nu isi asuma raspunderea, incluzand dar fara a se limita la, pentru:

 • Revendicările ce conțin date incomplete, inexacte sau incorecte;
 • Situațiile în care numarul de telefon sau adresa de email cu care s-a înscris un Participant nu pot fi identificate (cont email inactiv, blocat, numărul de telefon este incorect, dezactivat, blocat, nu se află în aria de acoperire etc.) și/sau nu se corelează cu celelalte date ale Participantului unic și ca atare Organizatorul nu va putea contacta Participantul la Campanie în timpul precizat în Regulament conform regulilor prevazute in Regulament.

Ordinea receptionarii inscrierilor este reprezentata de data calendaristica si ora (ora, minute) la care sunt receptionate, indiferent de data si ora trimiterii inscrierilor. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Campanie. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda, inscrierile respective vor fi anulate. 

Prin înscrierea în Campanie, Participantul declară pe propria răspundere că a luat la cunostință și este de acord cu, urmatoarele:

 • Participantul este singurul raspunzător pentru orice declarație neconformă cu realitatea;
 • Participantul declară că nu suferă de afecțiuni fizice sau psihice care să facă imposibilă utilizarea premiului și că este conștient de condițiile normale de utilizare a premiilor și Participantul poate face uz de acestea fără a constitui o amenințare la adresa sănătății și integrității sale corporale, și/sau a celor din jur.

Aspected legale cu privire la protecția datelor cu caracter personal

Prin simpla participare la aceasta Campanie, Participantii inteleg ca, in acest scop, datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate de Organizator, inclusiv prin intermediul Agentiei, in vederea organizarii Campaniei, deliberarii, validarii, anuntarii castigatorilor, atribuirii premiilor, precum si pentru  indeplinirea obligatiilor financiar-contabile si fiscale, in conformitate cu Regulamentul General privind Protectia Datelor nr. 679/2016 (in continuare “RGPD”).

Participantii inteleg ca prelucrarea datelor sale personale in conditiile si in scopul declarat prin acest Regulament Oficial este indispensabila derularii Campaniei.

Baza de date realizată că urmare a derulării prezentei Campanii reprezintă proprietatea Organizatorului, care oferă drept de acces corespunzător sarcinilor Agențiilor, în calitate de împuterniciți privind prelucrarea datelor cu caracter personal, pentru a-și îndeplini obligațiile în privința derulării prezentei Campanii.

Participanții la Campanie, în calitate de persoane vizate, își pot exercita următoarele drepturi, conform legii aplicabile în domeniul protecției datelor, anume: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare , dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, dreptul de a se adresa justiției sau Autorității de supraveghere competente, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a își retrage consimțământul atunci când există o prelucrare care se bazează pe acest Regulament.

Datele personale ale Participantilor sunt prelucrate de catre Organizator in temeiul relatiei contractuale ce este stabilita prin acceptarea Regulamentului Campaniei, in scopul desfasurarii Campaniei, validarii, atribuirii premiilor, anuntarii publice a castigatorilor. De asemenea, datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei sunt prelucrate si in scopul respectarii prevederilor legislatiei financiar-contabile si fiscale, precum si de arhivare.

Pentru acuratetea informatiilor si ulterioare verificari, toate convorbirile telefonice si/sau comunicarea prin email ce se vor derula intre Agentie si Participanti sau Organizator si Participanti, pot fi inregistrate.

In situatia in care unul sau mai multi Participanti isi vor exprima dezacordul cu privire la inregistrarea convorbirilor telefonice, acestia vor primi o adresa de e-mail, prin intermediul careia pot comunica in forma scrisa. La randul lor, acestia au obligatia de a pune la dispozitia Organizatorului o adresa de e-mail unde pot primi corespondenta, in caz contrar situatia adusa la cunostinta Organizatorului nu va putea fi rezolvata iar acesta isi declina competenta.

Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament participantii la campanie inteleg ca datele lor personale vor intra in baza de date a Organizatorului, in scopul derularii Campaniei, pentru validarea si atribuirea premiilor acordate in cadrul Campaniei, dar si pentru indeplinirea obligatiilor impuse de lege Organizatorului.

Dupa solutionarea eventualelor cereri, reclamatii privind prelucrari nejustificate, in masura in care acestea sunt intemeiate, datele personale colectate vor fi distruse si nu vor fi procesate in niciun mod, cu exceptia cazului in care prelucrarea este impusa de obligatiile legale ce revin Organizatorului sau atunci cand exista un interes legitim.

Forță majoră

In scopul acestui Regulament Oficial, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.

Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Daca va invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice acest aspect Participantilor la in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora, prin mijloace de comunicare disponibile.

In intelesul prezentului Regulament Oficial constituie cazuri de forta majora urmatoarele evenimente, dar fara a se limita la acestea:

 • pierderea bazelor de date care contin inscrierile in Campanie;
 • avarierea sistemului informatic de stocare a datelor si alocare a premiilor;
 • tentative de frauda a mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau alte mijloace;
 • orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului Oficial si care poate interzice sau modifica termenii acestuia.